Skip navigation

Kòmanse Rechèch ou


Pwogram CTE yo ki disponib aktyèlman nan kolèj eta avèk Teknik, epi ki kapab reprezante yon opsyon solid pou fòmasyon avèk edikasyon post-segondè pou aprenan ki granmoun adilt. Yon fwa ou aliyen sa ki enterese ou avèk youn nan 17 pakou pwofesyonèl nou yo, pwochen etap lan se konekte avèk yon kolèj oubyen yon pwogram edikasyon pou granmoun adilt ki nan zòn ou.

 

San ou pa rankontre gwo obstak pou ou enskri, ou kapab antre nan yon pwogram, avanse rapidman epi entegre mache travay lan sou yon wout akselere kap mennen ou nan reyisit.

 

Ready to Get Started?

Sèvi avèk kat sa a pou ou kapab eksplore kolèj oubyen pwogram edikasyon pou granmoun adilt sa yo ki nan zòn ou. Pou fè sa mete zip kòd ou epi/oubyen adrès ou oubyen senpleman filtre selon kolèj leta, kolèj teknik oubyen pwogram edikasyon pou granmoun adilt ki enterese ou. Ou kapab tou zoume pou rapwoche oubyen elwaye imaj lan pou ou kapab eksplore tout enstitisyon avèk kanpis ki nan rejyon ou yo – epi a pati de la, sèl sa ou genyen pou fè se klike pou aksede nan sit wèb kolèj oubyen pwogram edikasyon granmoun adilt ou chwazi an oubyen ou kapab tou telefone dirèkteman. Reprezantan yo pare pou ede ou Rive La.  

 

htHT