Skip navigation

Edikasyon pou granmoun adilt


Woman smiling at table

Pou moun ki ta swete aprann matematik, lekti, oubyen pale Angle, rapid epi pou bon mache, edikasyon pou granmoun adilt lan kapab pi bon chemen pou ou swiv – paske li pa janm twò ta pou ou pouswiv etid ou.

 

Pwogram fòmasyon yo disponib pou granmoun adilt ki:

  • Genyen laj minimum 16 lane
  • Pa enskri ni pa anba obligasyon enskri nan yon lekòl segondè
  • Pa genyen diplòm high school oubyen ekivlans diplòm sa a
  • Vle aprann pale, li epi ekri lang Angle
 

Pwogram Nou Yo

Sistèm edikasyon pou granmoun adilt nan eta Florid lan genyen ladan li tout yon gam pwogram pedagojik ki pèmèt granmoun adilt akeri konpetans de baz yo bezwen pou yo kapab vin travayè, manm nan fanmi yo, e sitwayen ki pwodiktif. 

 

Preparasyon Edikasyon de Baz pou Granmoun Adilt pou Diplòm High School avèk Ekivalans GED®

Aprenan yo ki se granmoun adilt ki enskri nan lekòl segondè Adult High School yo kapab travay pou resevwa yon diplòm high school oubyen ekivalans li lè yo pase egzamen standa GED® yo.

 

Angle pou Moun ki Pale Lòt Lang (English for Speakers of Other Languages – ESOL)

Moun ki enskri yo aprann li, ekri, pale an lang Angle, epi sa kapab pèmèt yo jwenn yon diplòm etid segondè oubyen ekivalans li.

 

Edikasyon avèk Fòmasyon Entegre

Anplis de sa, Pwogram edikasyon pou Granmoun Adilt yo pèmèt aprenan ki granmoun adilt yo akeri konesans avèk konpetans ki nesesè pou antre epi reyisi nan pwogram etid post-segondè.

Avèk pwogram Edikasyon avèk Fòmasyon Entegre (Integrated Education and Training – IET) yo, granmoun adilt kapab enskri pou prepare yon pwogram konesans de baz etid segondè, Adult Basic Education Adult High School, epi nan pwogram preparasyon ekivalans etid segondè GED®, epi/oubyen kou lang anglè English for Speakers of Other Languages (ESOL) lan pandan an menm tan yo patisipe nan kou edikasyon avèk fòmasyon ki baze sou travay pou yo kapab antre sou wout yon metye ki sibvene a bezwen fanmi yo epi ki nouri rèv yo.

Genyen plizè santèn pwogram edikasyon pou granmoun adilt ki disponib sou tout teritwa eta Florid lan – epi avèk yon sèl klik ou kapab jwenn yo.

     

htHT