Skip navigation
Resources

Resous


Èske ou bezwen asistans? Isit lan, ou kapab jwenn resous ki disponib nan òganizasyon, enstitisyon avèk antrepriz lokal. Nou angaje pou nou travay ansanm pou ede ou transfòme lavi ou.

The Florida Center for Students with Unique Abilities

The Florida Center for Students with Unique Abilities works with institutions of higher education throughout the state to facilitate application and approval of their program that serves students with intellectual disabilities, provide scholarship awards to students attending an approved program and provide grant funding to foster starting new programs or enhance existing programs.

Florida Ready to Work


Florida Ready to Work is a free career readiness training and credentialing program providing Florida students and jobseekers foundational employability skills required to work today. Learn how to take the next step toward a technical training, certification, apprenticeship, and employment.

APPRENTICE FLORIDA


Aprantisaj se yon metòd pou fòmasyon ki deja fè prèv li epi ki benefisye e moun kap chèche travay e antrepriz yo. Yo kòmanse ap vale teren kòm altènativ oubyen kòm mwayen adisyonèl sou wout etid inivèsitè ki rantab.

CAREERSOURCE FLORIDA

 

Find a CareerSource center near you that offers resources to assist with job searches, career development and training.

ÈD FINANSYÈ

Discover ways to help pay for your education through the Office of Student Financial Assistance.

FL DEPARTMENT OF ECONOMIC OPPORTUNITY

See the in-demand occupations, skills, and certifications across Florida and in your region through the FL Dept. of Economic Opportunity. 

JWENN YON TRAVAY

 

Si ou prè pou ou enskri epi chèche yon travay, kòmanse avèk resous sa a ki nan depatman debouche ekonomik Florida Department of Economic Opportunity. 

Talent Strong

Talent Strong Florida genyen kòm objektif pou li sansibilize moun epi bati yon konsansis solid sou nesesite ki genyen pou edikasyon ki ale pi lwen pase high school pou tout rezidan Florid. Jwenn plis enfòmasyon sou kanpay lan epi sou manyè pou ou patisipe.

Florida Literacy Coalition

Florida Literacy Coalition lan fè pwomosyon, apwiye epi fè pledwari pou livrezon efektif sèvis alfabetizasyon bay granmoun adilt avèk fanmi nan eta Florid lan. Kowalisyon an konekte òganizasyon de baz avèk anseyan lokal pou elaji pwogram alfabetizasyon pou granmoun adilt avèk fanmi.

Florida Division of Blind Services

 

 

Florida Division of Blind Services lan ede moun ki avèg epi malvwayan rive reyalize rèv yo epi viv lavi yo avèk otan endepandans avèk oto-direksyon yo kapab.

SÈVIS SIPÒ

 

 

See if you qualify for support services that could help on your path towards a bright career through the Florida Department of Children and Families.

Veterans Florida

 

 

Veterans Florida se yon òganizasyon san bi likratif Eta Florid lan te kreye pou ede ansyen militè yo fè tranzisyon an nan lavi sivil epi pou fè pwomosyon stati Florid lan kòm eta ki pi akeyan pou ansyen militè. Veterans Florida founi zouti pwisan pou ansyen militè yo kapab pwofite de benefis ki genyen nan viv avèk travay nan Eta Florid lan.

KONPETANS PA OU, AVNI PA OU

Sa se pou moun pwofesyonèl kap chèche chanje karyè oubyen avanse nan metye yo. Gade wè ki kote konpetans ou yo kapab mennen ou nan pwochen etap lan.

Agency for Persons with Disabilities

 

 

Agency for Persons with Disabilities – APD travay an patenarya avèk kominote lokal avèk founisè prive pou ede moun ki genyen andikap devlopmantal avèk fanmi yo tou. APD an bay tou asistans pou idantifye bezwen moun ki genyen andikap devlopmantal pou yo jwenn apwi avèk sèvis.

Vocational Rehabilitation

 

 

Florida Department of Education, Division of Vocational Rehabilitation (VR) se sèvis nan eta an ki ede moun ki genyen andikap fizik avèk mantal prepare, jwenn epi avanse oubyen kenbe yon travay.

employU

 

 

employU se yon sèvis anplwa san bi likratif pou moun ki genyen andikap pou responsabilize kliyan yo avèk konesans, koneksyon avèk konfyans yo bezwen pou yo anbake nan yon nouvo metye ki dirab.

htHT