Skip navigation
CTE Pathways

Oryantasyon Pwofesyonèl


Pwogram pakou pwofesyonèl Career Pathways lan kouvri tout kalite domèn enterè epi li ofri manyè ki abòdab pou ou kapab akeri konpetans avèk edikasyon ou bezwen yo pou ou kapab reyisi epi jwenn yon travay nan youn nan sektè kap emèje nan eta Florid lan. Tou sa ou genyen pou fè se senpleman aliyen sa ki enterese ou avèk yon pakou pwofesyonèl epi chwazi pami plizyè santèn pwogram ki disponib nan youn nan kolèj leta oubyen kolèj teknik nan Florid yo.

Èske aktyèlman ou enskri nan yon pwogram edikasyon pou granmoun adilt? Pwofite de edikasyon avèk fòmasyon entegre (IET) pou ou kapab akeri konpetans de baz ki enpòtan pandan wap etidye nan yon pwogram fòmasyon pwofesyonèl oubyen fòmasyon ki oryante nan sektè ou chwazi pami opsyon Career Pathways yo.

Agrikilti, Aliman & Resous Natirèl


Li prepare etidyan yo pou karyè nan yon sektè ki teknik anpil epi tout tan ap chanje nan ekonomi mondyal lan. Pwogram sa yo prepare etidyan yo pou yon pakou pwofesyonèl nan yon gwo varyete metye nan agwoteknoloji, syans animal, syans plant, pwodwi & transfòmasyon alimantè epi syans anviwònnmantal.

Kèk egzanp sa ki disponib:

Agwoteknoloji, Asistan Veterinè, Òtikilti epi Teknisyen sou Kalite Dlo.

Achitekti avèk Konstriksyon


Li prepare etidyan yo pou metye nan konsepsyon, planifikasyon, jestyon, konstriksyon avèk mentnans anviwònnman konstwi an. Pami egzanp metye yo genyen desinatè, elektrisyen, jestyonè konstriksyon avèk plonbye. Metye nan Batiman/Konstriksyon yo se youn nan pi gwo pwogram pou elèv high school yo.

Kèk egzanp sa ki disponib:

Metye nan Konstriksyon, Spesyalist nan Konstriksyon Batiman, Chapantri, Desen nan Achitekti avèk Elektrisite/Elektrisyen

Pwodiksyon atistik, Teknoloji Odyovizyèl & Kominikasyon


Li genyen ladan li teknisyen odyovizyèl avèk film, jounalism avèk difizyon, pwodiksyon atistik pou spektak, teknoloji pou enprimri, telekominikasyon avèk pwodiksyon atistik vizyèl. Etidyan yo fè konsepsyon, pwodiksyon, ekspozisyon, reprezantasyon, redaksyon avèk piblikasyon kontni miltimedya, tankou pa egzanp pwodiksyon atistik vizyèl epi spektak avèk konsepsyon.

Kèk egzanp sa ki disponib:

Konsepsyon Nimerik, Medya Nimerik/Pwodiksyon Miltimedya sou Wèb avèk Pwodiksyon pou Televizyon.

Jestyon avèk Administrasyon Biznis


Li prepare etidyan yo pou metye nan planifikasyon, òganizasyon, direksyon avèk evalyasyon fonksyon nan afè biznis. Pami debouche pwofesyonèl ki nan ansanm sa yo disponib nan tout sektè ekonomi an epi li mande konpetans byen presi pou òganizasyon, jestyon tan, sèvis kliyantèl avèk kominikasyon.

Kèk egzanp sa ki disponib:

Aplikasyon nan kontabilite, Biznis Entènasyonal avèk Operasyon Komèsyal

Edikasyon & Fòmasyon


Li genyen ladan li debouche nan domèn edikasyon, fòmasyon avèk metye nan bibliyotèk. Metye nan ansanm pwogram sa a prezan nan enstitisyon edikatif kap cheche anseyan nan lekòl post-segondè, preskolè, primè avèk segondè. Pami konpetans yap cheche, genyen planifikasyon, jestyon avèk administrasyon sèvis edikasyon avèk fòmasyon.

Kèk egzanp sa ki disponib:

Edikasyon preskolè, Prensip nan Ansèyman avèk Operasyon Gadri pou Timoun

Enèji


Li prepare etidyan pou metye nan planifikasyon jestyon avèk founiti apwi teknik ki genyen rapò avèk pwodiksyon, transmisyon avèk distribisyon divès kalite enèji. Kèk egzanp metye nan domèn sa yo: teknisyen, moun pou monte liy, moun pou poze twiyo avèk soudè.

Kèk egzanp sa ki disponib:

Enèji Altènatif, Teknoloji nan syans enjenyè, Teknisyen nan afè Enéji, Enèji Solè avèk Monte Liy

Edikasyon nan Syans Enjenyè & Teknoloji


Li entwodi sèten pwosesis nan matematik, syans avèk teknoloji pou prepare etidyan yo pou metye tankou enjenyè avèk teknolojist. Etidyan yo aprann kòman pou aplike konsèpt nan domèn matematik, syans avèk teknoloji pou yo kapab rezoud pwoblèm kantativman nan pwojè enjenyeri, pandan yap itilize divès teknoloji.

Kèk egzanp sa ki disponib:

Wobotik Aplike avèk Pakou nan Domèn Enjenyeri

Finans


Li prepare etidyan yo pou metye nan planifikasyon, operasyon bankè, asirans avèk jestyon finansyè komèsyal nan sektè finans avèk envestisman. Debouche ki nan metye finans yo disponib nan tout sektè ekonomi an epi yo mande konpetans òganizasyon, jestyon tan, sèvis kliyantèl avèk kominikasyon.

Kèk egzanp sa ki disponib:

Konesans Finansyè Pèsonèl, Finance Mondyal, Ekspè nan Envestigasyon sou Reklamasyon Asirans, Mateking nan afè Asirans Vi

Govènman & Administrasyon Piblik


Etidyan yo ki nan pwogram sa yo ap prepare pou yo planifye, jere epi founi sèvis piblik. Gwoupman klas nan pwogram sa yo konsantre sou planifikasyon avèk prestasyon fonksyon gouvènman nan nivo lokal, eta avèk federal, epi yo genyen ladan yo gouvènans, sekirite nasyonal, sèvis diplomatik, planifikasyon, revni & enpozisyon epi règleman.

Kèk egzanp sa ki disponib:

Planifikasyon avèk Repons nan Ka Dijans avèk Travo Piblik

Syans Lasante


Pwogram nan domèn sa a divize ant senk opsyon : Sèvis Terapetik, Sèvis Dyagnostik, Enfòmasyon sou Lasante, Sèvis Apwi avèk Rechèch & Devlopman nan Biyoteknoloji. Plizyè santèn posibilite nan Syans Lasante nan tout yon gam pwofesyon ap louvri nan tout eta an nan nivo segondè avèk pòst-segondè.

Kèk egzanp sa ki disponib:

Anbilansye, Enfimyè Ogzilyè oubyen Enfimyè Imatrikile (Registered Nurse – RN), Èd Sanitè a Domisil avèk Èd Enfimyè

Ospitalite & Tourism


Li ofri etidyan yo debouche nan edikasyon avèk sèvis fòmasyon avèk lòt apwi nan aprantisaj yo avèk yon konsantrasyon sou amelyorasyon sèvis edikatif yo. Opsyon ki nan gwoupman pwogram sa yo genyen ladan yo sèvis nan restoran aliman/bwasyon; ebèjman; vwayaj, tourism & rekreyasyon; avèk lwazi & atraksyon.

Kèk egzanp sa ki disponib:

Ar Kilinè, Jestyon Restoran avèk Spesyalist nan Sèvis pou Kliyan Lotèl

Sèvis Imen


Domèn sa a divize ant twa opsyon : sèvis konsèy & sante mantal ; sèvis pou fanmi avèk sèvis kominotè ; epi sèvis pou konsomatè. Plizyè santèn pwogram nan domèn sèvis imen yo prepare elèv high school avèk etidyan post-segondè yo pou metye ki satisfezan anpil nan gwoupman pwogram sa a ki genyen anpil divèsite ladan li.

Kèk egzanp sa ki disponib:

Travayè Kominotè nan Afè Sante, Sèvis Devlopman pou Jèn avèk Sèvis pou Afè Vyolans Familyal

Teknoloji Enfòmasyon


Li genyen pou wè avèk konsepsyon, elaborasyon, enplemantasyon, apwi oubyen jestyon sistèm enfòmasyon ki baze nan òdinatè, patikilyèman aplikasyon lojisyèl avèk materyèl enfòmatik. Etidyan yo sèvi avèk lojisyèl pou konvèti, sovgade, pwoteje, trete, trasmèt epi rekipere enfòmasyon an tout sekirite.

Kèk egzanp sa ki disponib:

Teknoloji Enfòmasyon Aplike, Jwèt/Similasyon/Animasyon, Teknisyen Sipò nan Sant Asistans avèk Spesyalist nan Pwogramasyon Enfòmatik

Dwa, Sekirite & Pwoteksyon Piblik


Pwogram sa a divize ant senk opsyon: Sèvis Koreksyonèl; Jestyon Ijans & Dife; Mentyen Lòd Piblik, Domèn Jiridik ; epi Pwoteksyon Sekirite. Etidyan nan pwogram sa yo ap prepare pou yo planifye, jere epi founi sèvis jiridik, sekirite piblik, pwoteksyon avèk sekirite enteryè peyi an, ki genyen pami yo sèvis pwofesyonèl avèk sèvis sipò piblik.

Kèk egzanp sa ki disponib:

Operasyon nan afè Jistis Penal, Sapè Ponpye I/II, Spesyalist nan afè Sekirite Enteryè epi Sipèvizè Sapè Ponpye

Manifakti


Li genyen ladan li sis opsyon : pwodiksyon, devlopman pwosesis pwodiksyon manifakti; mentans, enstalasyon & reparasyon; asirans kalite; lojistik & kontwòl envantè; epi asirans sante, sekirite & anviwònnmantal. Etidyan yo prepare pou metye nan transfòmasyon materyèl pou yo tounen pwodwi entèmedyè oubyen pwodwi final.

Kèk egzanp sa ki disponib:

Teknoloji Otomasyon avèk Pwodiksyon, Teknoloji Ayewospasyal, Machinist CNC (kòmand nimerik), Teknisyen Wobotik avèk Similasyon avèk Otomasyon

Maketing, Vant & Sèvis


Li genyen ladan li senk opsyon : jestyon maketing ; vant pwofesyonèl; komèsyalizasyon ; kominikasyon nan maketing ; epi rechèch nan maketing. Etidyan ki nan pwogram high school avèk pwogram pòst-segondè yo ap prepare pou metye nan planifikasyon jestyon avèk prestasyon aktivite maketing pou kapab ranpli objektif òganizasyonèl.

Kèk egzanp sa ki disponib:

Antreprenarya, Jestyon Maketing Nimerik avèk Sèvis Kliyantèl

Transpò, Distribisyon & Lojistik


Li genyen ladan li planifikasyon, jestyon avèk mouvman moun, materyèl avèk machandiz sou wout, gazodik, nan lè, sou chemendfè avèk dlo. Pwogram sa yo genyen ladan yo tou sèvis sipò tankou planifikasyon avèk jestyon enfrastrikti transpò, sèvis lojistik, ekipman mobil avèk mentnans enstalasyon.

Kèk egzanp sa ki disponib:

Mekanik Avyon/Selil Avyon, Teknoloji Sèvis Otomobil, Jestyon Ayewopò, Spesyalist nan afè Lojistik avèk Transpò avèk Ajan Sèvis pou Pasaje
htHT